Zaznacz stronę

Nowe Oblicze eMail Marketing

Regulamin NewSend

 • 1.
  Słownik
 1. O ile w niniejszym Regulaminie występują następujące zwroty, należy rozumieć je następująco:
  1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki korzystania z usług, produktów i serwisów Firmy promowanych znakiem lub/i logo newsend, zwany w dalszej części Regulaminem;
  1.2. NewSend – marka i znak towarowy Firmy;
  1.3. Firma – Virtual Media Team ul. Jurija Gagarina 231/326 11070 Belgrade, Serbia nr. 109144593, będąca organizatorem i zarządcą marki NewSend;
  1.4. Zasoby – wszystkie oferowane przez Firmę usługi, do których internauta uzyskuje dostęp w ramach prowadzonych przez Firmę witryn internetowych, identyfikowanych nazwą lub/i logo NewSend. W szczególności pod pojęciem tym rozumie się: fora, czaty, biuletyny, blogi, newslettery, archiwa oraz wszelkie treści i materiały zamieszone na tych nośnikach;
  1.5. Serwisy – wszystkie prowadzone przez Firmę witryny internetowe identyfikowane nazwą i/lub logo NewSend;
  1.6. Polityka Prywatności – dokument określający zasady zarządzania danymi osobowymi, stanowiący integralną część Regulaminu;
  1.7. Uczestnik – w niniejszym dokumencie pod pojęciem Uczestnika rozumie się każdą osobę, która nawet w ograniczony sposób skorzystała z narzędzi, produktów lub usług Firmy;
  1.8. Usługa Elektroniczna – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu Uczestnikom korzystania z Zasobów NewSend. Polegają na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Serwisów NewSend pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych;
 • 2.
  Regulamin
 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad prawa i obowiązki Uczestników oraz relacje pomiędzy Firmą a Uczestnikami.
  2. Prawa i obowiązki Firmy lub/ NewSend lub/i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  3. W imieniu i na rzecz Firmy, czynnościami związanymi z obsługą NewSend, zajmują się podmioty przez nią upoważnione.
  4. Każdy z Uczestników po dokładnym zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej http://kolibe.nazwa.pl/newsend.
  6. Niemożność wyegzekwowania praw wynikających z Regulaminu przez Firmę bądź istnienia praktyk oraz zwyczajów niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, nie stanowią podstaw do odstęp od stosowania wszystkich postanowień Regulaminu.
  7. Z Usług Elektronicznych mogą korzystać wszyscy Uczestnicy spełniający określone w Regulaminie wymagania.
 • 3.
  Status Uczestnika
 1. Uczestnicy zarejestrowani w NewSend tworzą jednolitą i globalną sieć konsumencką, bez względu na obszar zamieszkania.
  2. Rejestracja, uczestnictwo oraz dostęp do zasobów oferowanych przez NewSend są dobrowolne i wymagają jedynie uzyskania statutu Uczestnika.
  3. Możliwość uzyskania statusu Uczestnika dostępna jest dla wszystkich osób, bez względu na płeć, rasę, narodowość, przekonania religijne, przynależność polityczną, przy czym kandydat na Uczestnika musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie spełniające tego warunku mogą zostać uczestnikami za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
  4. W celu uzyskania statutu Uczestnika, Kandydat musi wypełnić Formularz poprzez stronę www.NewSend.eu, podając swój prawidłowy adres email.
  5. Uczestnictwo w NewSend staje się prawomocne po akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności w formie elektronicznej. Po akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności Uczestnik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się przestrzegać ich przestrzegać.
  6. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania swojego identyfikatora i hasła w ścisłej poufności. Uczestnicy mogą korzystać z identyfikatora wyłącznie osobiście i zabronione jest udostępnianie przez Uczestnika jego identyfikatora lub hasła osobom trzecim.
  7. Wraz z dokonaniem czynności wskazanych § 3. pkt. 5 dochodzi do zawarcia umowy między Firmą, a Uczestnikiem o usługę polegającą na korzystaniu z zasobów oferowanych przez NewSend na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
  8. Uczestnik , wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez NewSend oraz Firmę, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych oraz bezwzględnie akceptuje postanowienia Polityki Prywatności.
 • 4.
  Wymogi stawiane Uczestnikom
 1. Uczestnikom nie wolno żądać ani pobierać od internautów oraz innych Uczestników żadnych opłat.
  2. Uczestnictwo i związane z nim prawa, obowiązki i przywileje nie mogą być w żaden sposób cedowane i przenoszone na inne osoby.
  3. Dziedziczenie prawa do rozliczeń odbywa się na podstawie przeprowadzonego i zakończonego postępowania spadkowego obowiązującego w danym kraju.
  4. Osoby dziedziczące, na podstawie porozumienia stron, wyznaczają osobę ze spadkobierców odpowiedzialną za kontakty z Firmą.
  5. W przypadku ustania członkostwa z dowolnej przyczyny – wygasa prawo do korzystania z identyfikatora.
  6. Uczestnicy mogą aktywnie korzystać z programu partnerskiego NewSend, jednak zabrania się im sprzedawać produkty i usługi oferowane przez NewSend innym Uczestnikom oraz osobom nie będących Uczestnikami. Uczestnicy mogą jedynie polecać, reklamować bądź rekomendować usługi i produkty wchodzące w zakres działania NewSend.
  7. Uczestnicy są w pełni niezależni od Firmy w rozumieniu przepisów prawa gospodarczego, podatkowego i prawa pracy. Żaden z Uczestników nie może twierdzić ani dawać do zrozumienia, że pozostaje w stosunku pracy z NewSend lub/i Firmą. Zabrania się umieszczania słów „pracownik”, „agent”, „przedstawiciel” na wszelkich formach wizualizacyjnych oraz używania tych terminów w jakichkolwiek rozmowach. Uczestnicy nie są upoważnieni do wypowiadania się, podejmowania zobowiązań w imieniu Firmy i/lub NewSend oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu. Firma i NewSend nie ponoszą żadnych zobowiązań w zakresie świadczeń emerytalnych i rentowych, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatkowych oraz opłat skarbowych.
  8. Uczestnicy są zobligowani do bezzwłocznego powiadomienia Firmy o działaniach skierowanych przeciwko nim, w związku z Uczestnictwem NewSend.
  9. Uczestnicy nie mogą prowadzić żadnej innej komercyjnej działalności w ramach NewSend lub z zamiarem rozszerzenia aktualnie prowadzonej.
  10. Zabronione jest podejmowanie w jakiejkolwiek formie działalności poddającej w wątpliwość ocenę NewSend, jego funkcjonowanie, reputacje Firmy i/lub NewSend i jej kierownictwa oraz innych Uczestników, a także jakości oferowanych produktów i usług.
  11. Żaden Uczestnik nie może sugerować powiązania pomiędzy NewSend, a inną organizacją szczególnie o charakterze religijnym, politycznym, społecznym. Spotkania Uczestników Klubu NewSend nie mogą być wykorzystywane do promowania innych organizacji, firm, imprez, czy osób.
  12. Uczestnicy muszą przestrzegać wszystkich lokalnych i terytorialnych przepisów i nie mogą angażować się w działalność mogącą zaszkodzić NewSend.
  13. Zabrania się świadomego przekazywania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji dotyczących NewSend. Zabrania się działania na szkodę NewSend w zakresie wizerunku, dobrego imienia, znaków, nazw handlowym oraz rozliczeń finansowych.
 • 5.
  Umowa Uczestnictwa
 1. Umowa Uczestnictwa uzyskuje moc prawną po spełnieniu warunków określonych w §3. pkt.5
  2. Okres Uczestnictwa rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy Uczestnictwa a kończy po upływie roku kalendarzowego.
  3. Firma dołoży wszelkich starań, w celu ułatwienia Uczestnikom weryfikacji swoich danych osobowych oraz przedłużenia uczestnictwa, jednak na Uczestniku spoczywa odpowiedzialność związana z dokonaniem samodzielnego procesu weryfikacji.
  4. Nie przedłużenie Umowy Uczestnictwa powoduje utratę wszystkich praw, z nim związanych.
  5. Umowa Uczestnictwa, może zostać rozwiązana przez Uczestnika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, przez przesłanie Wniosku o Rezygnację z Uczestnictwa do siedziby Firmy. Wniosek staje się prawomocny po zatwierdzeniu go przez osobę upoważnioną, o czym Uczestnik zostaje poinformowany. W chwili rozwiązania umowy Uczestnik zostaje pozbawiony wszystkich praw uczestnika.
  6. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o Uczestnictwo lub prawo do nieprzedłużenia uczestnictwa bez podania przyczyn.
  7. Umowa Uczestnictwa może zostać rozwiązana przez Firmę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia postanowień obowiązującego Regulaminu lub/i Polityki Prywatności.
  8. Przez okres karencji po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, były uczestnik nie może być zaangażowany w działalność NewSend, korzystać z oferowanych przez niego produktów i usług, uczestniczyć w wydarzeniach lub spotkaniach organizowanych przez NewSend, brać udział w działalności promocyjnej lub wspierającej NewSend.
 • 6.
  Odpowiedzialność Uczestnika
 1. Firma oraz NewSend nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnego Uczestnika w związku z kosztami, szkodami, stratami lub wydatkami poniesionymi przez niego w wyniku jego działalności, zaniedbania, reprezentowania lub oświadczenia.
  2. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za powstałe w ich wyniku szkody, a także wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich, organów administracji publicznej i innych organów administracji Państwowej.
  3. W przypadku złamania Regulaminu Firma ma prawo podjąć wszelkie działania i środki jakie uważa za konieczne i stosowne, włącznie z rozwiązaniem umowy, karami pieniężnymi oraz przekazaniem sprawy odpowiednim organom władz państwowych.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na zasadach Uczestnik, jest w dalszym ciągu odpowiedzialny za niespłacone zobowiązania wobec Firma lub/i NewSend, naruszenie zasad Regulaminu, a także innych przepisów, które odnoszą się do prowadzenia działalności przez Uczestników.
  5. Uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa, może zwrócić nienaruszone materiały, jeżeli nadają się do dalszej odsprzedaży i zostały zakupione w Firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na podstawie przesłanych materiałów oraz dowodu zakupu Firma zwraca Uczestnikowi wartość zakupu pomniejszoną o 10% opłatę manipulacyjną. Wartość opakowania i transportu opłacone przez Uczestnika nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają materiały zakupione w formie elektronicznej. Zwrotowi nie podlegają również produkty i Usługi oferowane przez podmioty gospodarcze oferujące je w ramach projektu
 • 7.
  Zasady korzystania z Usług Elektronicznych
 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych, jest równoznaczne z akceptacją przez danego Uczestnika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Uczestnika do jego przestrzegania.
  2. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z Usług Elektronicznych, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do powstrzymania się od zamieszczania przy wykorzystaniu Usług Elektronicznych wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
  4. Dokonywanie za pośrednictwem Usług Elektronicznych jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności, niedozwolone jest:
  4.1. rozpowszechnianie za pośrednictwem Usług Elektronicznych treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Uczestników) lub zagrażających naruszeniem dóbr osobistych;
  4.2. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
  4.3. wzywanie za pośrednictwem Usług Elektronicznych do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy i agresji;
  4.4. rozpowszechnianie za pośrednictwem Usług Elektronicznych materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania);
  4.5. rozpowszechnianie za pośrednictwem Usług Elektronicznych materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom podmiotowym osób trzecich;
  4.6. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.
  5. Niedozwolone jest podejmowanie za pośrednictwem Usług Elektronicznych działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:
  5.1. zachowanie sprzeczne z zasadami tzw. Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Uczestników bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej;
  5.2. rozpowszechnianie za pośrednictwem Usług Elektronicznych treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.
  6. Usługi Elektroniczne przeznaczone są do rozpowszechniania treści w języku polskim, chyba że dla określenia poszczególnych znaków, elementów, procesów zwyczajowo stosuje się nazwy i określenia obcojęzyczne lub zwyczajowe. Treści publikowane za pośrednictwem Usług Elektronicznych powinny być zredagowane poprawnie, w stopniu umożliwiającym jasny i czytelny przekaz zawartych w nich informacji.
  7. Uczestnicy zobligowani są do publikowania w ramach Usług Elektronicznych, wyłącznie treści i materiałów zgodnych z przeznaczeniem oraz tematyką. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych Usług Elektronicznych treści niezwiązanych z tematem wiodącym.
  8. Publikowanie za pomocą Usług Elektronicznych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Firmy jest zabronione.
  9. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być dublowane bądź powtarzane w różnych miejscach z wykorzystaniem Usług Elektronicznych .
  10. Zakazane jest nadużywanie formatowania przy edytowaniu treści publikowanych przy wykorzystaniu Usług Elektronicznych .
  11. Uczestnik chcący uzupełnić lub zmodyfikować treść (wypowiedź) uprzednio rozpowszechnioną przez siebie przy wykorzystaniu Usługi Elektronicznej, zobligowany jest do dokonania tej czynności z wykorzystaniem funkcji „Edytuj” udostępnianej Uczestnikowi.
  12. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Usług Elektronicznych pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Usługi Elektroniczne przeznaczone są do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim Uczestnikom.
  13. Usługi Elektroniczne przeznaczone są do publikacji i wymiany merytorycznych treści zgodnych z określoną tematyką i przeznaczeniem poszczególnych działów Usług Elektronicznych. Rozpowszechnianie treści odbiegających od określonej tematyki jest zabronione. Zabronione jest również dodawanie do treści publikowanych za pomocą Usług Elektronicznych w ramach danego tematu, kolejnych przekazów (wypowiedzi), nie wnoszących merytorycznie nowych informacji w porównaniu do treści dotychczas opublikowanych w danym wątku. W szczególności zabronione jest:
  13.1. prowadzenie zbędnych sporów i dyskusji za pośrednictwem Usług Elektronicznych ;
  13.2. rozpowszechnienie za pośrednictwem Usług Elektronicznych wypowiedzi, dotyczących konfliktów między Uczestnikami bądź między Uczestnikami, a Firmą;
  13.3. krytykowanie, wyśmiewanie lub obraźliwe komentowanie wypowiedzi (treści i materiałów) publikowanych za pomocą Usług Elektronicznych przez innych Uczestników;
  13.4. składanie za pośrednictwem Usług Elektronicznych żądania wyjaśnienia przyczyn: zamknięcia dostępu do treści poprzednio publikowanych za pomocą Usług Elektronicznych (np. usunięcia wypowiedzi, zamknięcia blogu, zbanowania, wypowiedzenia umowy danemu Uczestnikowi, itp.), okoliczności dot. sporów, których uczestnikami byli inni Uczestnicy.
  13.5. podszywania się pod Uczestników administrujących poszczególne Usługi Elektroniczne;
  14. Wielkość tzw. „Avatarów”, którymi posługują się Uczestnicy, nie może przekraczać 50 KB. Avatary przekraczające ww., wielkość, będą usuwane z Serwisów.
  15. Wielkość tzw. „sygnatury” (tekst umieszczany pod każdą wypowiedzią) (podpis), którą posługuje się Uczestnik, nie może przekraczać 5 linijek tekstu o rozmiarze czcionki nie przekraczającym 10 pkt. Obrazek w sygnaturze nie może przekraczać wysokością 5 linijek tekstu, łącznie z tekstem. Wielkość sygnatury nie może przekraczać 50 KB. Sygnatury niespełniające ww. wymagań będą usuwane z Serwisów.
  16. Firma nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych za pomocą Usług Elektronicznych, a ograniczenia odpowiedzialności dotyczące publikowanych treści określa Regulamin oraz Polityka Prywatności.
  17. Firma może czasowo zawiesić działalność Usług Elektronicznych bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe, nie będzie powodowało powstania roszczeń Uczestników wobec Firmy.
 • 8.
  Dodatkowe zasady obowiązujące podczas publikacji na blogu, forum, czacie
 1. Wypowiedzi rozpoczynające dyskusję na nowy temat (wątki) powinny być umieszczane we właściwym dziale/pokoju/sekcji Bloga/Forum/Czatu , odpowiadającym kategorii danej problematyki.
  2. Należy precyzyjnie formułować tytuł wątku, unikając ogólnikowych stwierdzeń typu POMOCY, MAM PROBLEM, itp. To powoduje zdecydowane zmniejszenie szansy na uzyskanie odpowiedzi. W przypadku nagminnego naruszania tego punktu przez Uczestnika, Firma (Moderator działający w jej imieniu) ma prawo usunąć wątek bez podania przyczyny.
  3. Przedstawiając problem należy dokładnie go opisać, pamiętając o dostarczeniu informacji niezbędnych dla udzielenia pomocy.
  4. Nie wolno pisać posta pod postem.
  5. Należy formułować posty/wypowiedzi precyzyjnie i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych. Skróty i alternatywne formy słownictwa należy używać tylko w przypadkach, codziennego ich stosowania przez ogół społeczeństwa.
  6. Nie wolno pisać posta/wypowiedzi, jeżeli nie wnosi niczego nowego do dyskusji oraz nie zawiera uzasadnienia własnych opinii i poglądów.
  7. Nie wolno umieszczać identycznej wypowiedzi, pytania na różnych tematycznie Blogach/Forach/Czatach
  8. W razie pytań dotyczących działania Bloga/Forum/Czatu Uczestnik ma obowiązek najpierw skontaktować się Moderatorem danego działu, a dopiero później (w razie nieotrzymania odpowiedzi ) z Administratorem. Administrator nie odpowiada na pytania, które powinny być kierowane do moderatora danego działu.
  9. Blog/Forum/Czat służą szeroko pojętej i rzeczowej wymianie poglądów i opinii, dlatego należy swoje wypowiedzi umotywować lub w przypadku podejmowania kontrowersyjnego, czy też mało znanego faktu podać źródło swoich informacji.
 • 9.
  Administracja
 1. Zawartość każdej zamieszczonej treści i materiałów, jest wyrażeniem poglądów i opinii autora, a nie Firmy oraz osób wyznaczonych przez nią do administrowania i moderacji Usług Elektronicznych, którzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
  2. Firma (Moderator działający w jej imieniu) ma prawo ingerować w zamieszczane przez użytkowników informacje(tj. zmieniać ich treść), kasować je oraz nadawać użytkownikom tzw. „ostrzeżenia”.
  3. Wszelkie zastrzeżenia (reklamacje) dotyczące świadczonych Usług Elektronicznych (w tym zaprzestania ich wykonywania, uniemożliwienia dostępu do niektórych danych, zakłóceń w dostępie do korzystania, itp.) – Uczestnicy mają prawo zgłaszać osobie wyznaczonej przez Firmę do pełnienia funkcji „Moderatora”. Zgłoszenia powyższe mogą być dokonywane za pośrednictwem PW (Prywatnych Wiadomości) lub poczty elektronicznej na adres wybranego Moderatora (w tytule wiadomości należy użyć słowa „REKLAMACJA”). Zgłoszenie reklamacji bezpośrednio za pośrednictwem Usług Elektronicznych nie jest dozwolone i nie będzie rozpatrywane.
  4. Moderator jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na Reklamację Uczestnika wraz z uzasadnieniem (decyzja Moderatora), w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na daną Reklamację przesyłana będzie w taki sposób, w jaki przesłano samą Reklamację (czyli: e-mail lub PW).
  5. W terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi (decyzji) Moderatora, Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Moderatora, do osoby wyznaczonej przez Firmę, do pełnienia funkcji Administratora Usługi Elektronicznej. Odwołanie może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contakt@newsend.net (w tytule wiadomości należy użyć słowa „ODWOŁANIE”) Zgłoszenie odwołania za pośrednictwem Usługi Elektronicznej, nie jest dozwolone i nie będzie rozpatrywane.
  6. W razie bezskutecznego upływu terminu na złożenie odwołania do Administratora – poczytuje się, że Uczestnik zaakceptował sposób załatwienia sprawy określony w decyzji Moderatora.
  7. Administrator jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na odwołanie Uczestnika wraz z uzasadnieniem (decyzja Administratora), w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odpowiedź na dane odwołanie przesyłana będzie w taki sposób, w jaki je przesłano (czyli: e-mail lub PW).
  8. Odpowiedź Administratora na odwołanie od decyzji Moderatora kończy postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Firmę.
 • 11.
  Usunięcie lub ograniczenie dostępu
 1. Zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności każdy z Uczestników ma prawo do określenia części zakresu udostępnienia danych osobowych, modyfikacji tych danych oraz zakresu korzystania z Usług Elektronicznych. Dokładne regulacje określają Regulamin oraz Polityka Prywatności.
  2. W przypadku niewłaściwego korzystania z Usług Elektronicznych Firma i działający w jej imieniu Administrator/Moderator mogą wysłać „Ostrzeżenia” do Uczestnika.
  3. „Ostrzeżenie” nie jest metodą nacisku, a jedynie informacją o błędnym postępowaniu w rozumieniu Firmy i osób administrujących. Ostrzeżeń jest pięć, po których – w przypadku drastycznego naruszenia zasad regulaminu – Firma (Administrator działający w jej imieniu) ma możliwość usunięcia Uczestnikowi dostępu do Usług Elektronicznych..
  4. O zablokowaniu dostępu do Usług Elektronicznych decyduje Firma (Administrator działający w jej imieniu), po ewentualnej konsultacji z Uczestnikami opiekującymi się danymi Usługami Elektronicznymi.
  5. Po zablokowaniu dostępu do Usług Elektronicznych Uczestnikowi przysługuje okres 3 dni roboczych na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Przekroczenie tego terminu powoduje trwałe usunięcie możliwości korzystania z Usług Elektronicznych. Decyzja Firmy (Administratora działającego w jej imieniu) jest nieodwołalna, a Uczestnik bezwarunkowo się z nią zgadza, nie roszcząc żadnych praw.
 • 12.
  Materiały Promocyjno Reklamowe
 1. Wszystkie znaki towarowe, logo, slogany stanowią wyłączność firmy.
  2. Uczestnicy mają prawo do korzystania z elementów wizualizacyjnych, nazw handlowych materiałów związanych z działalnością NewSend, tylko i wyłącznie w oryginalnej, niezmienionej formie. Oryginalna forma obejmuje zakres form stosowanych przez NewSend, oficjalnie udostępnionych Uczestnikom.
  3. Uczestnikom nie wolno w jakikolwiek sposób zmieniać udostępnionych elementów wizualizacyjnych. W sytuacji wątpliwości Uczestnika, dotyczącej wykorzystania poszczególnych elementów wizualizacyjnych, powinien się skontaktować w tej kwestii z Firmą.
  4. Uczestnikom zabrania się używać adresu siedziby głównej i biur NewSend oraz danych teleadresowych.
  5. Zabrania się używania słów „NewSend” i znaków wizualizacyjnych w wszelakich środkach masowego przekazu, w tym obejmujących głównie poligrafię, audio, video, telewizję, gazety w innej formie niż mówi o tym Regulamin.
  6. W przypadku, kiedy Uczestnik produkuje własne materiały informacyjne i reklamowe, jest on całkowicie odpowiedzialny za ich wydanie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Dodatkowo winien jest zadbać, aby nie naruszały one żadnych praw autorskich oraz znaków towarowych w jakimkolwiek kraju lub jurysdykcji, a także nie powodowały powstania fałszywej lub wprowadzającej w błąd opinii na temat Firmy lub/i NewSend.
  7. Uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać wszystkich lokalnych i terytorialnych zarządzeń, aktów prawnych i innych przepisów przy reklamowaniu lub promocji NewSend. Uczestnicy są indywidualnie odpowiedzialni za ustalenie, jakie, to są przepisy i zakresu stosowania ich w swoich formach przekazu.
  8. Wywiadów i reklam Firmy i/lub NewSend mogą udzielać wyłącznie uprawnieni pracownicy Firmy i/lub NewSend.
  9. Uczestnikom nie wolno kontaktować się z organami rządowymi lub ich agentami w sprawie, imieniu Firmy i/lub NewSend. W stosunku do osób przedstawiających się organom rządowym jako przedstawiciele Firmy i/lub NewSend, względnie sugerujące mówienie w imieniu i na rzecz Firmy i/lub NewSend natychmiast zostanie rozpoczęte postępowanie karne.
  10. Zabrania się umieszczania ulotek, plakatów i innych materiałów:
  10.1. w miejscach publicznych, na słupach użyteczności publicznej, słupach oświetleniowych, przystankach autobusowych i na innych elementach przylegających do ulic publicznych i dróg szybkiego ruchu bez pisemnej zgody jednostki administrującej;
  10.2. na posesjach prywatnych bez otrzymania zgody właściciela posesji.
 • 13.
  Prawa autorskie
 1. Prawa autorskie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, reguluje Regulamin, Polityka Prywatności oraz rzeczowa Ustawa.
  2. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to, każdą zamieszczoną przez Uczestnika, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za „utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Uczestnicy zobligowani są do rozpowszechniania wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia publikacji, Uczestnik upoważnia Firmę/ NewSend i udziela licencji do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
  4.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu;
  4.2. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
  4.3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet;
  4.4. rozpowszechniania Utworu w prasie wydawanej przez Firmę oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji Firmy stron internetowych.
  5. Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń czasowych. Licencjobiorca może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wypowiedzenie Umowy Uczestnika, a także pozbawianie bądź rezygnacja z Uczestnictwa, nie pozbawia Firmy prawa do korzystania z treści (danych) autorstwa Uczestnika (w tym z Utworów), rozpowszechnionych przez Uczestnika.
  6. Firma nie jest zobowiązana do opublikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu ani też do rozpowszechniania go w inny sposób.
  7. Licencjobiorca (Firma) może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej przez Firmę licencji.
 • 14.
  Ochrona danych osobowych oraz Polityka Prywatności
 1. Polityka Prywatności stanowi integralną i nieodłączna część Umowy Uczestnictwa, Regulaminu, Regulaminu Korzystania z Usług Elektronicznych.
  2. Wszelkiego rodzaju informacje przechowywane w bazie danych Firmy stanowią jej własność. Wykorzystywanie ich przez Uczestników, byłych i obecnych, bez upoważnienia ze strony Firmy jest zabronione i może skutkować rozwiązaniem Umowy Uczestnictwa, łącznie z podjęciem działań prawnych, skierowanych przeciwko nim.
  3. Wszelka korespondencja od Firmy, adresowana bezpośrednio do Uczestników, powinna być traktowana jako poufna. Zabrania się udostępniania takiej korespondencji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Firmy.
 • 15.
  Postanowienia końcowe
 1. Firma zastrzega dla siebie wyłączne prawo do zmian lub/i modyfikowania Regulaminu, które bezwzględnie obowiązują wszystkich Uczestników. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej: http://kolibe.nazwa.pl/newsend/?page_id=517
  2. Zmiany wprowadzone do Regulaminu zaczynają obowiązywać po upływie 10 dni roboczych od ukazania się na stronie internetowej http://kolibe.nazwa.pl/newsend. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu, przed dniem jego wejścia w życie oraz stosowania postanowień w, nim zawartych. Nowy regulamin zastępuje wcześniejszą wersję Regulaminu.
  3. Uczestnictwo w NewSend i korzystanie z Usług Elektronicznych po upływie 10 dni od daty ukazania się zmian wprowadzonych do Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją postanowień i warunków niniejszego Regulaminu, włącznie z zmianami i modyfikacjami.
  4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych w Regulaminie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.

Serbia

NewSend
Jurija Gagarina 231/326
11070 Belgrade, Serbia

contakt@newsend.eu
call: +381645338075